Laskuvarjotoimikunnan kevättiedote 2021

Tässä tiedotteessa käsitellään:

 • LT:n kokoonpano 2021
 • LT Etäkoulutus 13.2.2021 – Kuulumiset
 • Toiminnallisten ohjeiden ja koulutusohjelmien muutokset
 • Laskuvarjohyppääjän opas 2021
 • Laskuvarjohyppääjän oppaan ja HPK hinta sekä tilaaminen
 • Kerhoille materiaalia ja LT:n verkkosivut
 • Turvallisuuskatsaus
 • Hyppylentäminen
 • Kalustoasiaa
 • Kilpailuasiaa
 • Markkinointivinkkejä kerhoille
 • Liiton terveiset

Tiedote on lähetetty SIL:n osoiterekisterin kautta kaikille, jotka ovat ilmoittaneet lajikseen laskuvarjohyppy.
Tiedotteita on luettavissa
Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilta ja Kerhoille jakoon -Google Drive -kansiosta.

LT:n kokoonpano 2021

 • Timo Kokkonen, puheenjohtaja
 • Petri Lydén VPJ sekä oppilaskoulutus ja kuvunkäsittely
 • Simo Aro, hyppylentotoiminta
 • Henrik Erkkilä, tietojärjestelmät
 • Tomi Kallunki, kalustoasiat ja tandemkoulutus
 • Jorma Löfgren, kilpailu ja tuomarointi
 • Jarkko Orava, verkkosivu- ja tiedotus
 • Kimmo Paularanta, turvallisuus ja kouluttajakoulutus
 • Jussi Sistonen, kalustoasiat

Toimikunnan jäsenet ovat hyppääjiä, jotka tekevät yhdistystyötä vapaaehtoisvoimin. Toimikunnan jäsenet tavoitat parhaiten sähköpostitse. Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laskuvarjotoimikunta.fi. Laskuvarjotoimikunnan yhteinen sähköpostilista on lt@laskuvarjotoimikunta.fi.

Hyppypuolen FAI-delegaattina ja varadelegaattina (ISC, Skydiving Commission) jatkavat Pasi Pirttikoski (delegaatti) ja Mauri Väistö (varadelegaatti).

LT Etäkoulutus 13.2.2021 – Kuulumiset

Pandemian takia helmikuulle suunniteltu Turpaboogie siirtyy pidettäväksi syksylle (30.–31.10.2021). LT järjesti kuitenkin koulutusta alkuperäisen ajankohdan aikaan. Esitykset ovat katsottavissa alla olevista video- ja PDF-linkeistä (sekä löytyvät LT:n verkkosivuilta). Ohjelmassa oli:

 • Toiminnalliset ohjeet, KO I ja II, HPK 2021 sekä muu materiaali. Timo Kokkonen Video, PDF
 • Laskuvarjohyppääjän Opas 2021. Petri Lydén Video, PDF
 • Kimmo Paularanta Video, PDF
 • Myytinmurtajat: Hyppylentotoiminta. Simo Aro Video, PDF
 • Vakuutukset kerholle ja harrastajalle. Jari Lehti Video, PDF(SIL), PDF(Pohjola Vakuutus)
 • Yhteiskuntavastuu, ympäristö. Jari LehtiVideo, PDF
 • Miten pitää menetellä ja mitä ottaa huomioon, kun kerho on lähettämässä henkilöitä kouluttajakoulutuksiin. Kimmo Paularanta – Video, PDF
 • SOME-markkinointi. Jarkko Orava – Video, PDF

Lisäksi tapahtumaa varten ennakkoon nauhoitetut puheenvuorot:

 • FS-hyppääminen. Eija SuvalaVideo
 • Hyppykoneen vakuuttaminen. Juha SilvennoinenVideo, PDF, Vakuutuslomake
 • Vaikeuksien kautta voittoon – Kone katolleen, miten siitä eteenpäin? OoPee LuomajokiVideo, PDF

Toiminnallisten ohjeiden ja koulutusohjelmien muutokset

Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset on päivitetty 15.2.2021. Oleellisin muutos on tehty terveydentilavakuutuksiin ja ennen kaikkea tutkivalle lääkärille tarkoitettuun ohjeistukseen. Ne erittelevät asiat nyt paljon tarkemmin, jolloin myös hyppäämään haluava henkilö pystyy helpommin itse toteamaan oman terveydentilansa. Kannattaa muistaa, että kouluttajan EI PIDÄ toimia lääkärinä (VASTUU), vaan lähettää henkilö lääkärille, jos on aihetta. Muutoksena myös on, että TTV pitää uusia, kun on täyttänyt 55 vuotta, ja lääkärissä pitää käydä täytettyään 65 vuotta (+ 5 vuotta aikaisempaan verrattuna).

Muitakin muutoksia on, joista uutena ajatusmalli, että oppilaspäävarjon voi pakata ja tarkistaa periaatteessa kuka tahansa, joka on saanut siihen riittävän koulutuksen sekä suorittanut määritellyt teoria- ja käytännön kokeet (tarkempi ohje tästä on kohta valmis ja tulee LT:n sivuille). Lisäksi on tehty pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä, kuten esimerkiksi ”Organisaation myös suositellaan tekevän turvallisuudenhallintajärjestelmän (Hyppykerho-SMS)”.

Kaikki ohjeen muutokset on kerrottu Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset, muutosmerkinnät.

Koulutusohjelma I:n (muutosmerkinnät) suurin muutos on, että enää ei mainita vaatimusta yhtenäisen kurssin muodossa tapahtuvasta koulutuksesta. Jos kurssi pidetään pidemmällä aikajaksolla, esimerkiksi teoriat moduuleina ennen lähiopetusta, kurssista pitää olla selkeä kirjallinen suunnitelma, miten edetään ja missä aikataulussa. Käytännön harjoitukset ja kokeet tulee tehdä lähiopetuksessa.

Muut muutokset ovat hyvin pitkälle termien muutoksia (kuten maalialue è laskeutumisalue). Lisäksi ajatusmalli, jossa ”koe on HM:n vastaanottama suoritus, näytteen voi vastaanottaa myös VPK”, on viety ohjeistukseen ja toki Laskuvarjohyppääjän oppaaseen kautta linjan. Esimerkiksi varavarjon käyttönäyte on nimeltään koe varavarjotoimenpiteistä tai varavarjon käyttökoe jne.

Koska Laskuvarjohyppääjän oppaassa on jonkin verran lukujen nimien ja numerointien muutoksia, niin Koulutusohjelma II – NOVA ja PL (muutosmerkinnät NOVA ja PL) ovat kokeneet luonnollisesti samat muutokset. Peruskoulutuksen tarkkuuslaskeutumisien sanamuotoa on hiukan muutettu ja jatkokoulutuksessa on löysennetty vaatimusta 25 metristä 50 metriin. Lisäksi molemmissa on 3 erillistä koulutuskorttiin kuitattavaa turvallisella varjolla lentämiseen (viime vuonna nimellä ”kupuprogressio”) liittyviä suorituksia.

NOVA:ssa Tasohypyt 1–7 pitää tehdä vähintään 3 000 m korkeudesta sekä taukoa pitäneiden suoritusvaatimuksiin on tehty pieniä muutoksia. Liu’ussa pitää vapaan olla vähintään 40 sekuntia (= hyppykorkeus on 3 000 m). PL:ssä liuku on siirretty ennen FS-liukua ja vapaa on myös vähintään 40 sekuntia.

Hyppypäiväkirja päivittyy hyvin pitkälle edellä kuvattujen muutoksien takia. Näytteitä kutsutaan jatkossa käytännön kokeiksi (HPK:n toinen sivu). Muuten muutokset ovat koulutuskorteissa ja lopussa olevissa liitteissä. LT tulee jakamaan kaikkiin hyppykerhoihin ”päivityspaketin” maaliskuun aikana. Siinä on mukana mm. uudet koulutuskortit ja liitteet, joilla käytössä olevat hyppypäiväkirjat saa modernisoitua vastaamaan uutta koulutusohjelmaa. Vastaavat tulevat myös LT:n verkkosivuille heti, kun ne ovat valmiit. Päivityspaketissa lähetetään myös päivitettyä ja laminoitua materiaalia laitettavaksi kerhon ilmoitustaululle/seinälle.

Katso myös: Toiminnalliset ohjeet, KO I ja II, HPK 2021 sekä muu materiaali. Timo Kokkonen Video, PDF.

Laskuvarjohyppääjän opas 2021

Laskuvarjohyppääjän opas on käynyt läpi perusteellisen tarkastuskierroksen.

Rakenteellisesti oleellisin muutos on se, että NOVA-koulutusohjelma ja pakkolaukaisukoulutusohjelma (siltä osin kuin ne eroavat toisistaan) on erotettu selkeämmin toisistaan. Jokaisen koulutusjakson alussa on esittely, jossa kyseinen koulutusjakso esitellään koulutusmuodoittain eriteltynä. Sisällysluetteloon on tullut jonkin verran muutoksia johtuen uusista ja uudistetuista luvuista.

Uusista tai merkittävästi muuttuneista asiakokonaisuuksista on syytä mainita seuraavat.

Alkeiskoulutusvaiheen ohjaamista käsittelevään lukuun on lisätty kaksi uutta merkittävää radiokomentoa, jotka liittyvät lentotilapäätökseen ja viimeiseen päätöskorkeuteen. Lisäksi radiokoulutushyppyjen sisältöä on avattu oppilaan näkökulmasta enemmän ja esitelty oppimistavoitteet varjolla lentämisen osalta alkeiskoulutuksen hyppyjen aikana.

Oppilasvarjon pakkaamista koskeva vanha pystypakkausohje on sisällytetty laskuvarjohyppääjän oppaaseen. Lisämateriaaliksi on tulossa lyhyiden videoiden kokoelma, jotka ovat esimerkiksi kerholla seinällä olevasta koosteesta mahdollista avata QR-koodin avulla ja jotka opastavat pakkaamisen eri vaiheisiin pelkkiä valokuvia ja tekstiä paremmin. Kumpikaan aineisto ei korvaa perinteistä kädestä pitäen kouluttamista, mutta auttavat jo vähän itsenäisempään asemaan päässeitä oppilaita palauttamaan asioita muistiinsa ja säilyttämään oikean järjestyksen.

Peruskoulutusvaiheeseen on lisätty uusi merkittävä luku koskien varjolla lentämiseen liittyviä turvallisuusasioita tässä oppilaskoulutuksen vaiheessa sekä peruskoulutusvaiheen hyppyihin liittyvät oppimistavoitteet. Samanlainen luku on lisätty myös jatkokoulutusvaiheeseen. Kokonaisuutena siis oppilaan kupuprogressio on nyt avattu oppilaan näkökulmasta radiohypyistä koko oppilasuran loppuun. Kouluttajien näkökulmasta samat asiat ovat tulleet ja tulevat Radiokouluttajan oppaan ja Laskuvarjohyppykouluttajan oppaiden päivityksissä.

Freehyppäämistä koskeva luku on uudistettu nykyaikaisemmaksi. Freehyppyharjoittelun lähtökohdaksi on otettu työskentely vakaasta selkälento-/palloasennosta tähän liittyvän turvallisuusaspektin vuoksi (ei enää harjoitteita maha-alaspäin-asennosta aloittaen). Esimerkinomainen freehyppyohjelma on uudistettu tavoitteiltaan järkeväksi sellaisen oppilaan näkökulmasta, jolla ei ole tuulitunnelikokemusta.

Muina yksittäisinä merkittävästi muuttuneina asioina on mainittava seuraavat.

NOVA-suoritusten hyppyjen välisiä aikarajoja ja niiden vaatimia uusintasuorituksia on täsmennetty. Alle 300 metrin tapahtuvassa ei-lennä-tilanteessa ei enää suositella olemaan tekemättä päävarjon irtipäästöä. Se kielletään downplane-tilannetta lukuun ottamatta. Toimintaohjetta varjon avauksen jälkeiseen tilanteeseen, jossa irtipäästöpampula tai varavarjon kahva on lähtenyt paikaltaan, on täsmennetty ja yhdenmukaistettu läpi koko koulutusohjelman. Hevosenkenkävajaatoiminto (päävarjon reppu on auennut, vaikka apuvarjoa ei ole heitetty) on otettu mukaan yhdessä HD-apuvarjon käytön tarkemman kuvauksen kanssa. Jatkokoulutuksessa alin avauskorkeus on 1 200 m esimerkiksi hypyillä, joilla oppilaan hyvän suoriutumisen takia purkukorkeus on laskettu alimpaan mahdolliseen 1 600 metriin. Ohjeita veteen laskeutumistilanteessa on muutettu perustuen empiiriseen tietoon. Ohjeita törmäystilanteessa, jossa kaksi hyppääjää joutuu laskeutumaan yhdellä varjolla, on täsmennetty. Kuvia on uudistettu.

FS-oppaaseen ei ole tässä kierroksessa tehty muutoksia, koska opas on lähivuosina uudistettu perusteellisesti ja on nykyaikainen.

Freeflyopas on alkuosastaan kokenut nykyaikaistamisen. Freehyppyjen suuntaa antava jako on tehty head-up- ja head-down-hyppäämiseen, angleen ja dynaamiseen. Kuvia on uudistettu ja uudistetaan edelleen.

Kuvunkäsittelyoppaaseen on tehty stilisointia ja viilausta. Kuvunkäsittelykurssin hyppyohjelma on kokenut mittavan uudistuksen, ja sen päällekkäisyys jatkokoulutuksessa tehtävien kuvunkäsittelyhyppyjen kanssa on poistettu.

Tulevasta oppaasta löytyy ”muutosversiota” KERHOILLE JAKOON Drive-kansiosta, kohdasta Muutoksia opasmateriaalissa 2021. Niissä ei ole taittoa ja ulkoasu vaihtelee luvusta toiseen, mutta niitä voi käyttää kertauksessa yms. materiaalina, kunnes taitetut versiot tulevat valmiiksi.

Katso myös: Laskuvarjohyppääjän Opas 2021. Petri Lydén Video, PDF.

Laskuvarjohyppääjän oppaan ja HPK hinta sekä tilaaminen

Tilaa Laskuvarjohyppääjän oppaita ja Hyppypäiväkirjoja tilauslomakkeella tästä linkistä. Opas maksaa 8 € ja HPK 5 €. Jokaisen lähetyksen hintaan lisätään 15 € käsittely- ja postituskuluja (vastaava teksti löytyy LT:n sivuilta kohdasta Materiaalipankki // Koulutuspäällikön kansio).

Päivitettyä uutta materiaalia pystytään näillä näkymillä postittamaan maaliskuun puolessavälissä.

Laskuvarjotoimikunta vaihtaa käyttämättömät Laskuvarjohyppääjän oppaat (kannessa päivämäärä 1.3.2018) uusiin. Pyydä lähetysohjeet liitosta sähköpostilla (johtuu koronarajoituksista yms., joiden takia ketään ei esim. ole vastaanottamassa lähetyksiä pääkaupunkiseudulla): sil@ilmailuliitto.fi. Vanhat oppaat on lähetettävä 31.3.2021 mennessä liittoon. Eli kun kerho tilaa uusia oppaita edellä mainitusta linkistä, niin niiden laskusta vähennetään palautettujen oppaiden määrä kertaa 8 € (ei vaikuta lähetyskustannuksiin ja oppaiden lähettäminen liittoon pitää kerhon maksaa itse). Vanhoja oppaita ei suositella käytettävän koulutuksessa, vaan myös kertaajille (ja kouluttajille) kannattaa tilata jaettavaksi uudet versiot.

Opasta 2021 tullaan päivittämään myös kaudelle 2022 (uusia kuvia, virheiden korjausta yms. pientä), mutta vuoden 2021 malli on täysin käytettävissä myös vuonna 2022.

Kerhoille materiaalia ja LT:n verkkosivut

Kuten edellä mainittiin, niin kaikkiin hyppykerhoihin lähetetään ”päivityspaketin” maaliskuun aikana. Siinä on mukana mm. uudet koulutuskortit ja liitteet, joilla käytössä olevat hyppypäiväkirjat saa modernisoitua vastaamaan uutta koulutusohjelmaa. Vastaavat tulevat myös LT:n verkkosivuille heti, kun ne ovat valmiit. Päivityspaketissa lähetetään myös päivitettyä ja laminoitua materiaalia laitettavaksi kerhon ilmoitustaululle/seinälle, kuten:

LT:n verkkosivut

Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilla laskuvarjotoimikunta.fi on paljon muutakin päivitettyä ja uutta materiaalia. Lisäksi niitä lisätään sinne maaliskuun aikana. Useinkaan muutos ei ole kuin vaikkapa lääkärintodistuksen ikärajan muutos tai vastaava pieni yksityiskohta. Käy kuitenkin tutustumassa ja hyödynnä!

Katso myös: Toiminnalliset ohjeet, KO I ja II, HPK 2021 sekä muu materiaali. Timo Kokkonen Video, PDF.

Turvallisuuskatsaus

Vuonna 2020 turvallisuusilmoitusten määrä jatkoi kasvuaan ja hyppymäärä vähenemistään. Ilmoituksia tehtiin 170, hyppyjä tuli noin 34 500. Verrattuna edelliseen vuoteen loukkaantumisia oli muutama lisää, varavarjoon tarvitsi turvautua huomattavasti harvemmin. Muiden ilmoitusten määrä kasvoi, näissä korostuvat laskeutumiset muualle kuin aiotulle laskeutumisalueelle sekä törmäys tai törmäys lähellä -tapaukset.

Varavarjoa käyttäneillä huomio kiinnittyi ”kierre-pyöritti” –tapauksissa yhteiseen tekijään, suureen siipikuormaan. Syytä kierteen syntymiseen ei ole pystytty sanomaan. Hyvään avausasentoon ja huolelliseen pakkaamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Kouluttajien tulee tarkastaa oppilaiden hyppypäiväkirja ja varusteet huolella – ajatuksen kanssa. Erityisesti, jos oppilas käyttää muita kuin kerhon oppilasvarusteita, kannattaa olla tavallistakin tarkempi. Onko käytössä oikea varjo tai täyttääkö esimerkiksi kypärä oppilaskypärälle asetetut vaatimukset?

Oppilaiden ohjeistamiseen ja kovilla ylätuulilla hyppäämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota – onko oppilaan hyppykokemus riittävä vallitseviin sääolosuhteisiin? Tahattomia laskeutumisia muualle kuin laskeutumisalueelle on ollut runsaasti, samoin törmäyksiä esimerkiksi puuhun.

Radiokouluttajat ovat toimineet usein kiitettävän aktiivisesti – tätä peräänkuulutettiin mm. viime vuonna.

Katso myös: Turvallisuusilmoituskatsaus. Kimmo Paularanta Video, PDF

Hyppylentäminen

Hyppy(lento)kauden lähestyessä alkuaan olisi kerhojen hyvä tarkistaa, että esim. lentotoimintamenetelmät, riskiarvioinnit ja erityislentotoiminnan tarkistuslistat ovat ajan tasalla. Lentäjien tarvitsemien kelpuutuksien ja medikaalien voimassaolot on syytä tarkistaa.

Lentäjien on syytä kerrata lentokoneen käsikirja (erityisesti hätätilannemenetelmät) sekä erityislentotoiminnan tarkistuslistat. Omien kelpuutuksien ja medikaalin voimassaolo on syytä tarkistaa sekä laajemminkin arvioida omaa viimeaikaista lentokokemusta ja mahdollista kertauslennon tarvetta.

Pitkän tauon jälkeen toiminnassa helposti sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, mikä on syytä pitää mielessä varsinkin lentokauden alussa. Kun jotain poikkeavaa sattuu, tulee poikkeamaraportit tehdä asianmukaisiin järjestelmiin (mahdollinen kerhon oma poikkeamaraportointi, LT:n turvallisuuskone ja/tai ilmailuviranomaisen poikkeamaraportointi).

Katso myös:

 • Myytinmurtajat: Hyppylentotoiminta. Simo Aro Video, PDF
 • Hyppykoneen vakuuttaminen. Juha SilvennoinenVideo, PDF, Vakuutuslomake
 • Vaikeuksien kautta voittoon – Kone katolleen, miten siitä eteenpäin? OoPee LuomajokiVideo, PDF

Kalustoasiaa

Laskuvarjotoimikunnassa kalustoasioita hoitaa vuonna 2021 Jussi Sistonen. Tomi Kallunki on hetken sivussa työtehtäviensä takia.

Viime vuoden aikana oli havaittavissa muutaman kerran pientä lipsumista kalustohenkilöiden henkilökohtaisten kelpoisuuksien uusimisessa ja voimaan saattamisessa. Kalustokelpoisuus on voimassa vasta, kun henkilöllä on esittää SIL ry:n myöntämä todistus kalustokelpoisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että SIL ry:n toimistolta on tullut kelpoisuutta hakeneelle sähköpostilla ilmoitus kelpoisuuden voimassaolosta. Uusilla kalustohenkilöillä pelkkä kouluttajalta saatu koulutustodistus ei riitä töiden tekemiseen, vaan kelpoisuus tulee hakea SIL ry:ltä kaikkien koulutusmoduulien hyväksytysti suorittamisen jälkeen erikseen. Helppo tapa kaluston huollattamista suunnittelevalle asiakkaallekin on tarkistaa kalustohenkilön kelpoisuus laskuvarjotoimikunnan verkkosivu http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/kalusto/, josta selviää lupien voimassaolo ja kalustomestari luokka.

LT:n kalustovastaava pyrkii muistuttelemaan kalustohenkilöitä kelpoisuuden vanhenemisesta henkilökohtaisella sähköpostilla. Tähän ei pidä kuitenkaan yksin luottaa, vaan jokaisen velvollisuus on seurata kelpoisuutensa vanhenemista ja tehdä uusiminen ajoissa.

Toinen tärkeä muistutus koskee töiden tekemistä kelpoisuusluokan sallimissa rajoissa. On havaittu muutamia rajatapauksia, joissa on ilmeisesti tehty omaa kelpoisuutta laajempia töitä. Jokainen siis kerratkoon luokkansa sallimat työt Laskuvarjokaluston huolto-ohjeesta. Lähtökohtaisesti omaa kelpoisuuttaan laajempia töitä saa tehdä kouluttajan valvonnan alaisena, kun on kouluttautumassa korkeampaan kalustomestariluokkaan. Luvattomien töiden tekeminen voi johtaa mm. kalustokelpoisuuden peruuttamiseen.

Vanhentunutta kalustokelpoisuutta uusiessa tulee uusijan olla aina yhteydessä Laskuvarjotoimikunnan kalustovastaavaan. Kalustovastaava ohjeistaa uusimisen sekä nimeää uusijalle kouluttajan, joka valvoo ja ohjeistaa harjoitustöiden tekemisen.

Hyvän palautteen saaneita kalustohenkilöiden koulutustilaisuuksia (kalustotapaamisia) jatketaan tänäkin vuonna. Seuraava kalustotapaaminen järjestetään loka-marraskuussa 2021. LT:n kalustovastaavalle voi lait-taa ehdotuksia ohjelman sisällöstä pitkin kautta ja tarkempaa tietoa kalustotapaamisesta pyritään saamaan liikkeelle loppukesästä.

Kilpailuasiaa

SIL:n maajoukkueurheilijat löytyvät LT:n verkkosivuilta. Mikäli Sinulla/joukkueellasi on halua osallistua EM-/MM-tason kilpailuihin kaudella 2021, otattehan välittömästi yhteyttä Laskuvarjotoimikuntaan lt@laskuvarjotoimikunta.fi), mikäli et ole niin jo tehnyt.

Laskuvarjotoimikunnan Urheilijatuet 2021 ovat haettavissa. Urheilijat/joukkueet voivat hakea tukea kauden 2021 toimintaan toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla Laskuvarjotoimikunnalle (lt@laskuvarjotoimikunta.fi) 31.3. mennessä. Hakemuksessa on kerrottava kuka/ketkä tukea hakevat, miksi tukea haetaan, miten harjoitellaan, mikä on päätavoitekilpailu ja millaiset arvioidut kulut ovat. Tukipäätös tehdään LT:n kokouksessa huhtikuussa ja jaettavan tuen maksimimäärä vuonna 2021 on yhteensä 9 000 €.

SM-kilpailukalenteri ja paljon muuta tärkeää asiaa kilpailijoille löytyy Ilmailuliiton Kilpaurheilu-sivuilta. Ensimmäisenä SM-kisoista on vuorossa tuulitunnelilentämisen SM-kilpailut. Lentotehdas Oy järjestää Ilmailuliiton alaiset tuulitunnelilentämisen avoimet SM-kilpailut vapaalentotunneli Föönissä 23.4.2021.

Markkinointivinkkejä kerhoille

Ennen kauden alkua, tai kauden juuri alkaessa, kannattaa tehdä jonkinlainen markkinointikampanja, jotta kauden ensimmäisillä alkeiskursseilla olisi oppilaita ja tandemkausi pääsisi heti hyvin alkuun.

Sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook ja Instagram rajoittavat varsin paljon orgaanisen sisällön näyttämistä käyttäjille. Orgaaninen sisältö on sellaista sisältöä, jonka näyttämisestä ei makseta some-alustalle. Jos vaikkapa kerhon Facebook-sivulla on 2000 tykkääjää, tavoittaa normaali päivitys tästä 2000 henkilön ryhmästä vain joitakin satoja, eivätkä heistäkään kaikki ole todellisuudessa kerhosta tai lajista kiinnostuneita.

Kerhot ovat viime vuosina tehneet Facebookissa paljon ”tykkää ja jaa”-kampanjoita, joilla moni kerho onkin saanut valtavasti näkyvyyttä. Näissä kampanjoissa on usein arvottu vaikkapa lahjakortteja kurssille. Tämän kaltaisen kampanjan tulokset jäävät kuitenkin usein juuri siihen näkyvyyteen, ja kurssi-ilmoittautumisia tai lahjakortin ostajia ei juurikaan tule lisää. Tämä johtuu siitä, että Facebookin algoritmit näyttävät ”tykkää ja jaa”-kampanjoita ihmisille, jotka haluavat osallistua arvontoihin. Yleensä nämä ihmiset eivät kuitenkaan ole valmiita maksamaan mitään tai edes kiinnostuneita hyppykurssille osallistumisesta. Pahimmillaan kerho antaa lahjakortteja ilmaiseksi eikä saa todellisuudessa montaakaan maksavaa kurssilaista hankittua.

Some-kanavat toimivat hyvinä mainosalustoina silloin, kun markkinointiin laittaa hieman rahaa. Noin 50 euron budjetti mainoskampanjalle on hyvä lähtötaso. Parhaat tulokset saa, jos on vara laittaa mainostamiseen joitakin satoja euroja. Maksullisessa mainonnassa algoritmit voi kääntää eduksi. Some-alusta näyttää mainoksia ihmisille, jotka todennäköisesti ovat aiheesta kiinnostuneita ja jotka todennäköisesti ovat valmiita joko ilmoittautumaan kurssille tai ostamaan lahjakortin.

Katso myös: SOME-markkinointi. Jarkko Orava – Video, PDF

Liiton terveiset

Toimikunnan verkkosivuilla on julkaistu toimintaluvut kaudelta 2020. Kiitos kaikilla vastanneille!

Laskuvarjolisenssit ja kelpoisuushakemukset suhteen toimitaan kuten 2020, eli ei muutoksia. Vaihtoehtoja:

 • Verkossa (A, B, C, D uusinnat omalla allekirjoituksella):
 • Digitaalinen allekirjoitus (korotukset, kouluttajakelpoisuudet HM tai KP allekirjoituksella):
  • täytetään verkossa lomake, allekirjoitetaan digitaalisesti
 • Lomake ”perinteisesti”:

Muovisia lisenssikortteja ei liitosta ole enää saatavilla. Cardu toimii lisenssikorttina. Tarvittaessa liitosta lähetetään todistus lisenssistä postitse. Se on sama todistus, jonka hyppääjä saa tulostettua omasta jäsenportaalistaan.

Katso myös:

 

Turvallista kautta 2021!
Laskuvarjotoimikunta