Laskuvarjotoimikunnan kevättiedote 2022

Hauskaa alkavaa hyppykautta 2022!

Tässä tiedotteessa käsitellään:

 • LT:n kokoonpano 2022
 • Toiminnallisten ohjeiden muutokset
 • Laskuvarjohyppääjän opas 2022
 • Laskuvarjohyppääjän oppaan ja HPK hinta sekä tilaaminen
 • LT:n verkkosivut
 • Turvallisuusseminaari 15.1.2022 – Kuulumiset
 • Kouluttajakurssit 2022
 • Tandemtoiminta
 • Kiinnostaako koutsaaminen?
 • Tuulitunnelikoulutusohjelma
 • Kilpailuasiaa
 • Kalustoasiaa
 • Liiton terveiset – Lisenssin uusiminen

Tiedote on lähetetty SIL:n osoiterekisterin kautta kaikille, jotka ovat ilmoittaneet lajikseen laskuvarjohyppy.
Tiedotteita on luettavissa Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilta ja Kerhoille jakoon -Google Drive -kansiosta.

LT:n kokoonpano 2022

 • Timo Kokkonen, puheenjohtaja ja tiedotus
 • Petri Lydén, VPJ sekä oppilaskoulutus ja kuvunkäsittely
 • Simo Aro, hyppylentotoiminta ja turvallisuustoimikunta
 • Henrik Erkkilä, tietojärjestelmät
 • Tomi Kallunki, kalustoasiat ja tandemkoulutus
 • Olli-Pekka Luomajoki, tandemkoulutus ja hyppylentotoiminta
 • Jorma Löfgren, kilpailu ja tuomarointi
 • Kimmo Paularanta, turvallisuus ja kouluttajakoulutus sekä verkkosivut
 • Jussi Sistonen, kalustoasiat
 • Leenä Väistö, vapaalentotunnelilentäminen ja valmennus

Toimikunnan jäsenet ovat hyppääjiä, jotka tekevät yhdistystyötä vapaaehtoisvoimin. Toimikunnan jäsenet tavoitat parhaiten sähköpostitse. Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laskuvarjotoimikunta.fi. Laskuvarjotoimikunnan yhteinen sähköpostilista on lt@laskuvarjotoimikunta.fi.

Hyppypuolen FAI-delegaattina ja varadelegaattina (ISC, Skydiving Commission) jatkavat Pasi Pirttikoski (delegaatti) ja Mauri Väistö (varadelegaatti).

Toiminnallisten ohjeiden muutokset

Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset on päivitetty 14.2.2022.
Pitkin edellistä kautta kentältä saadun palautteen, eri päällikkö- ja kerhovastuuhenkilöpalaverien keskustelujen ja 12.–13.2.2022 pidetyn eksaminaattoripalaverin satona tehtiin joitakin muutoksia Toiminnallisiin ohjeisiin ja kelpoisuusvaatimuksiin. Muutoksia ei ole monta, mutta ne on tässä kerrottu seikkaperäisesti.

Kaikki ohjeen muutokset on eritelty: Toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset, muutosmerkinnät.

Siipikuormarajat

Pari vuotta sitten käyttöönotettu toiminnallisten ohjeiden tarkoittama siipikuormataulukko alle C-lisenssin omaaville hyppääjille on odotetusti herättänyt kentällä keskustelua ja pohdintaa. Siipikuormataulukkoa käyttöönotettaessa ei kuvun koon mukaan säätyvästä suurimmasta sallitusta siipikuormasta haluttu tehdä yhdellä kertaa ehdotonta määräystä, vaan asiassa jätettiin harkinnanvaraa kerho-organisaatioille.

Käytännössä osoittautui, että kerhoissa suhtauduttiin ”vahvaan suositukseen” kuitenkin vaihtelevasti. Joissain kerhoissa asiasta pidettiin hyvinkin tiukasti kiinni. Toisessa ääripäässä olivat kerhot, joista valmistunut tuore lisenssihyppääjä saattoi törmätä koko taulukkoon ensimmäistä kertaa vieraillessaan toisessa, asiaan tarkemmin suhtautuvassa kerhossa.

Lisäksi todettiin, että joissain tapauksissa taulukon antamien rajojen ylittämiselle oli kelvollisiakin argumentteja, kuten hyppääjän laaja aikaisempi kokemus esimerkiksi ns. speed riding – kuvuista tai muista nopeista varjoliitimistä tai hyppääjän keskittyminen jo aikaisessa vaiheessa erityisesti ns. canopy pilotingiin kokeneen valmentajan johdolla.

Absoluuttisille ja myös kuvun koon mukaan säätyville siipikuormarajoille nähtiin kuitenkin edelleen perusteltu tarve. Oli siis syytä pyrkiä luomaan säännöt, jotka samalla estävät hyvin kokemattomia A-lisenssihyppääjiä hyppäämästä pienillä kokoonsa nähden raskaammin kuormatuilla kuvuilla luomatta kuitenkaan tarpeettoman jyrkkää estettä siipikuorman kasvattamiseen kokemuksen pikemminkin lähestyessä C-lisenssiä.

Toiminnallisten ohjeiden määräys asiassa on jatkossa siis seuraava: Jatkokoulutusoppilailla ja A-lisenssihyppäjillä siipikuorma saa olla korkeintaan taulukon vihreän alueen ylärajalla. Tämä raja on riippuvainen käytetyn pääkuvun koosta. B-lisenssihyppääjän siipikuorma voi hyvillä perusteilla (esimerkiksi aiempi kokemus, lajikohtainen keskittyminen tai muu harkinta) olla myös taulukon keltaisella alueella, vaikka pysyminen vihreällä alueella on edelleen suositeltavaa. Kaikkien alle C-lisenssin hyppääjien absoluuttinen maksimisiipikuorma on edelleen tuttuun tapaan 1,34 lbs/sqft, joka taulukossa on keltaisen ja punaisen alueen rajalla.

Taulukon alaosaan on otettu myös vaaleanvihreä ja vaaleanpunainen alue kuvaamaan siipikuormaa, joka käytetystä päävarjomallista riippuen saattaa olla jo tarpeettoman pieni, ja haitata varjon positiivisia lento-ominaisuuksia. Erityisesti jos kyse ei ole valmistajan oppilaskoulutuskäyttöön tarkoittamasta varjomallista, voi tältä alueelta pois pysyminen olla järkevää ja suositeltua.

Kaikessa harkinnassa on syytä edelleen perehtyä myös valmistajan suosituksiin ko. varjomallin suositelluista siipikuormista eri kokemuksilla. Edes kaikki SIL ry:n alle C-lisenssin hyppääjille sallittujen varjomallien luettelossa olevat päävarjot eivät ole ominaisuuksiltaan samanlaisia.

Määräykset eivät luonnollisesti rankaise takautuvasti hyppääjiä, joilla on tätä ennen hankittu aiemman määräyksen mukainen kalusto.

Lisäksi osallistuttaessa SIL:n määrittelemälle kuvunkäsittelykurssille tai vastaavalle koulutusohjelmalle voi harjoitushypyt hyvillä perusteilla hypätä ”keltaisen alueen” kuvulla.

Kerhoille tullaan lähettämään uusi laminoitu A3-kokoinen siipikuormataulukko, mutta löytyy myös itsetulostettavaksi LT:n verkkosivujen KP:n kansiosta: Siipikuormataulukko – Tulostettavaksi kerhon seinälle A3-kokoon (14.2.2022).

Maahenkilö

Toiminnallisten ohjeiden mukaan itsenäisten hyppääjien toiminnassa maahenkilö ei ole pakollinen. Oppilastoiminnassa maahenkilö on pakollinen. On syntynyt keskustelua siitä, tulisiko maahenkilö olla pakollinen kaikessa hyppytoiminnassa, sillä ongelmiin joutuneen hyppääjän laskeutumista ei välttämättä ole kukaan muu nähnyt, ja pelastustoiminta voi viivästyä merkittävästi, jos se jää vain muiden samalla pokalla hypänneiden toimenpiteiden varaan.

Todettiin kuitenkin, että tämä riski itsenäisillä hyppääjillä heidän omasta valinnastaan voidaan hyväksyä. Lisäksi kaikessa toiminnassa, esimerkiksi kuumailmapallohypyillä, maahenkilön järjestäminen laskeutumisalueelle ei ole tosiasiassa kerta kaikkiaan mahdollista.

Eksaminaattoreiden neuvon tuloksena LT on kuitenkin päättänyt muuttaa toiminnallisia ohjeita niin, että hypättäessä yöhyppyjä tulee maahenkilö aina olla. Maahenkilöllä tulee olla radioyhteys hyppykoneeseen.

Päälentäjä

Toiminnallisten ohjeiden mukaan hyppykerhon päälentäjän nimeäminen on ollut tähän asti vain suositus. Kuitenkin erityisesti pedattaessa mahdollisesti tulossa olevia eurooppaoikeudellisia säädösmuutoksia, katsottiin kuitenkin, että päälentäjän nimittämisen tulee olla välttämättömyys.

Päälentäjä on jatkossa toiminallisten ohjeiden mukaan osa koulutusorganisaatiota, ja hänen suositellaan edelleen olevan osa kerhon turvallisuusryhmää. Päälentäjän tehtävänkuvaukseen ei tehty muutoksia.

Koulutuspäällikön ja kalustopäällikön tehtävät

Kentällä on syntynyt epäselvyyttä koulutuspäällikön ja kalustopäällikön tehtävien jakautumisesta erityisesti koskien oppilastoiminnassa käytettävää kalustoa. Toiminnallisiin ohjeisiin on tehty joitain sanamuototarkastuksia kalustopäällikön osalta, mutta perusajatus ei ole muuttunut.

Koulutuspäällikkö hyväksyy edelleen kaiken käytettävän koulutuskaluston. Tämä tarkoittaa sitä, että hän on koulutusorganisaation päällikkönä edelleen toiminnallisten ohjeiden asettamissa rajoissa ylin päättäjä ja vastuullinen siinä, millä reppuvaljailla, varavarjoilla, päävarjoilla, hyppyasuilla, kypärillä, hyppylaseilla, korkeusmittarilla ja muilla varusteilla kerhossa oppilastoimintaa harjoitetaan. Lisäksi hänen tulee ohjeistaa organisaationsa kouluttajat tarkempaan oppilaskohtaiseen päätöksentekoon esimerkiksi valittavan päävarjon koon suhteen.

Kalustopäällikön tehtävä on vastata siitä, että koulutuspäällikön hyväksymä koulutuskalusto on tarkastettu, huollettu, korjattu ja varavarjot pakattu voimassa olevien kaluston valmistajan ohjeiden, viranomaismääräysten ja SIL ry:n ohjeiden mukaisesti. Lisäksi hän hyväksyy pakkausohjeet ja muut vastaavat kaluston toiminnallisuuteen liittyvät ohjeet käyttäjien noudatettavaksi.

Aikaisempi käytäntö kerhon oppilaskaluston huollossa ja kunnossapidossa on ollut se, että kalustopäällikkö hyväksyy kalustopäällikön luettelon avulla ne kalustohenkilöt, joilla on oikeus tehdä kelpoisuuksiensa mukaisia töitä kerhon oppilaskalustolle. Nykyinen sanamuoto toiminnallisissa ohjeissa on kirjoitettu niin, että kalusto-päällikkö voi tarvittaessa rajoittaa kalustohenkilöiden oikeuksia huoltaa koulutusorganisaationsa koulutuskalustoa. Käytännössä kalustopäällikkö voi kuitenkin edelleen rajata asian ilmoittamalla vain ne kalustohenkilöt tai huoltoyritykset, jotka kerhon koulutuskalustoa saavat huoltaa.

Apukouluttajat

Lähinnä oikeudellista keskustelua on käyty radiokouluttajien ja muiden ns. apukouluttajien juridisesta asemasta suhteessa ilmailumääräys OPS M6-1:een. Ilmailumääräyksen mukaan laskuvarjohyppykouluttajalla tulee olla 18 vuotta ikää, vähintään 200 itseaukaisuhyppyä ja vähintään kaksi vuotta voimassa ollut itsenäisen hyppääjän kelpoisuus. Suuri osa radiokouluttajista ja muista kerhojen käyttämistä apukouluttajista ei täytä tätä vaatimusta.

Toiminnallisten ohjeiden apukouluttajia koskeva kohta on muutettu muotoon, jossa apukouluttajalla tarkoitetaan ”hyppymestarin valvonnassa toimivaa avustavaa henkilöä”. Kerhoissa on siis syytä varmistaa, että radiokouluttajat, kurssien apukouluttajat ja muut mahdolliset ns. ”maakouluttajat/apukouluttajat” toimivat vain hyppymestarien valvonnassa ja ohjeistamina. Radiokouluttajaa lukuun ottamatta muiden kouluttajien tulee olla toiminnassaan aina hyppymestarin suorassa valvonnassa. Radiokouluttajan tulee olla saanut ohjeensa kyseisen pokan oppilaiden suhteen suoraan ao. hyppymestarilta.

Kerhoissa on myös havaittu tapauksia, joissa vapaapudotuskouluttaja kouluttaa alkeiskurssia tai muuta alkeisoppilaan koulutusta ilman hyppymestarin suoraa valvontaa. Tämä ei edelleenkään ole sallittua.

Eli edelleen on voimassa, että vähintään 100 itseaukaisuhyppyä hypännyt B-lisenssihyppääjä saa toimia apukouluttajana koulutuspäällikön hyväksynnällä. Lisäksi lisenssin pitää luonnollisesti olla voimassa.

Vapaapudotuskouluttajan kelpoisuuden uusiminen

Vapaapudotuskouluttajan kelpoisuuden uusiminen ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä, jos hänellä on riittävä viimeaikaisuus. Tämä tarkoittaa toiminnallisten ohjeiden mukaan 24 kk jaksolla voimassa olevaa VPK-koetta, voimassa olevaa C- tai D-lisenssiä ja vähintään kymmentä itsenäistä oppilaspudotusta, joista viisi koulutusohjelman mukaisia ryhmähyppyjä.

Aiemmin VPK:n, joka ei ole täyttänyt näitä edellytyksiä (yleensä pudotusten osalta) on tullut hypätä yksi harjoitushyppy koulutuspäällikön nimeämän hyppymestarin kanssa. Tätä ei pidetty riittävänä erityisesti peilattaessa muiden kouluttajien selvästi kireämpiin vaatimuksiin.

Jatkossa VPK:n, joka ei täytä kelpoisuutensa uusimiseksi vaadittuja minimivaatimuksia, tulee suorittaa SIL:n VPK-eksaminaattorin määräämät suoritukset. Eksaminaattorin ei välttämättä (tapauskohtaisesti riippuen) tarvitse olla hyppypaikalla tätä varten, mutta uusimiseen tarvittavien suoritusten ohjeet kouluttajalle ja koulutusorganisaatiolle päättää eksaminaattori.

Laskuvarjohyppääjän opas 2022

Laskuvarjohyppääjän opas on käynyt läpi pienen tarkastuskierroksen, eli edelleen on jatkettu Laskuvarjohyppääjän oppaan kehitysprojektin loppusuoraa. Oppaaseen on tehty lähinnä stilisoivia muutoksia ja vaihdettu parempilaatuisia tai paremmin asiansa esittäviä kuvia. Vuoden 2021 versio on edelleen ihan kelvollinen, jos niitä on jäänyt kerhojen varastoihin. Erikseen kannattaa huomioida kuitenkin seuraava.

Suora uloshyppy ns. streevakoneesta

Perinteinen malli, jossa hyppääjä asettaa vasemman eli sisemmän jalkansa astimelle ja sen varassa siirtyy koneesta ulos, on koettu erityisesti joillain koneilla astimen sijainnista riippuen hankalaksi. Streevakoneista tehtävää suoraa uloshyppyä muutetaan niin, että oppilas asettuu ensin kokonaan seisomaan astimelle. Tämän jälkeen vapauttaa oikean jalkansa ilmavirtaan ja ponnistaa tästä irti koneesta säilyttäen rintamasuunnan ilmavirtaan ja ottaen hyvän taivutuksen. Ohjeistus korjataan kaikkiin kohtiin Opasta, joissa suora uloshyppy streevakoneesta esitetään.

Tulevasta oppaasta löytyy KERHOILLE JAKOON Drive-kansiosta ”muutosversio” kohdasta Muutokset oppaassa 2022. Se on tehty käyttäen ns. nettiversiota 18.4.2021 pohjana; heinäkuussa tilatuissa paperioppaissa osa näistä muutoksista oli jo korjattu.

Kalvosarjat yms. tullaan myös päivittää mahdollisimman pian (lähinnä niihin tulee uusia kuvia).

Laskuvarjohyppääjän oppaan ja HPK hinta sekä tilaaminen

Tilaa Laskuvarjohyppääjän oppaita ja Hyppypäiväkirjoja tilauslomakkeella tästä linkistä. Opas maksaa 8 € ja HPK 5 €. Jokaisen lähetyksen hintaan lisätään 15 € käsittely- ja postituskuluja (vastaava teksti löytyy LT:n sivuilta kohdasta Materiaalipankki // Koulutuspäällikön kansio).

Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa tehdä suurempaa päivityksiä vuodelle 2023 muuten kuin korkeintaan päivittämällä uusia kuvia, virheiden korjausta yms. pientä. Ts. vuoden 2022 malli on täysin käytettävissä myös vuonna 2023.

LT:n verkkosivut

Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilla laskuvarjotoimikunta.fi on paljon materiaalia. Käy tutustumassa ja hyödynnä!

Linkkien toimintaa on muutettu siten, että LT:n verkkosivuilla oleva linkin osoite johonkin materiaaliin ei muutu, vaikka itse tiedosto ”sen takana” päivitetään. Näin kerhojen on helpompi linkittää LT:n dokumentteja omaan materiaaliinsa.

Turvallisuusseminaari 15.1.2022 – Kuulumiset

Laskuvarjotoimikunta järjesti Turvallisuusseminaarin 15.1.2022 hyppykerhojen lentäjille, puheenjohtajille ja turvallisuusryhmille. Painopiste seminaarissa on hyppylentämisen ja erityisesti sen koulutuksen organisoimisessa kerhoissa. Toki yleisemminkin turvallisuuteen liittyviä asioita otetaan esille. Tilaisuus striimattiin sekä tallenteet ja esitykset ovat katsottavissa laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilla.

Kouluttajakurssit 2022

Vuoden 2022 tällä hetkellä tiedossa olevat kouluttajakurssit löytyvät Laskuvarjotoimikunnan verkkosivuilta kohdasta Koulutus ja turvallisuus ja sieltä kouluttajakurssit. Sivua päivitetään tarvittaessa.

Tandemtoiminta

Tandemhyppykurssit alkavat kauden alettua ympäri Suomea. Kerhoissa on syytä varmistaa, että huollettujen tandemvarusteiden lisäksi kerhon tandemhyppymestarien toimintakyky on turvallisen tandemtoiminnan edellyttämällä tasolla pitkän hyppytauon jälkeen. Tämän vuoksi on syytä huolehtia vähintään siitä, että kelpoisuuksien uusimisen edellytykset selvitetään jokaisen tandemhyppymestarin kohdalta. Uuden kauden aloituksessa selvitettävät asiat ovat:

 • edellisellä kauden hyppyjä on tullut riittävästi
 • terveystilanne on hyvä
 • motivaatio on kohdallaan.

Lisäksi pitää tarkastaa kokeiden voimassaolo ja on kerrattava tandemhyppäämisen menetelmiä ja erityisesti toimintaa hätä- ja vaaratilanteissa.
Tandemhyppymestareiden henkisiä ja fyysisiä kykyjä päivitetään tandemkertauksessa Immolassa 22.–24.4.2022. Kokoonnumme yhdessä ruotimaan edellisen kauden tapahtumia ja oppimaan niistä yhdessä. Kertaamme turvalliset toimintamallit ja harjoittelemme yhdessä hyppäämistä. Pakolliset mesupommit saa siis suoritetuksi, niistä saa palautetta ja toiminta omassa kerhossa pääsee luontevasti ja turvallisesti käyntiin.

Uusille tandemkuvaajille valmistellaan koulutusohjelmaa. Sen valmistuttua tie tandemkuvaajaksi menee koulutusohjelman dokumentoidusti suorittamisen kautta. Koulutusohjelmasta keskustellaan Immolan tandemkertauksessa. Tandemeita jo kuvanneet ovat tervetulleita harjoittelemaan kokeneiden tandemhyppymestareiden kertaushyppyjä kuvaten. Kuvatuista videoista saa halutessaan kehittymisessä tarvittavaa palautetta.

Uusia tandemhyppymestareita koulutetaan 11.–15.5.2022. Koulutusta on tarjolla kaikille Suomessa hyväksytyille tandemkalustoille (Strong, Sigma, Fire). Kurssipaikkana on Immola.
Lisätietoja kertauksesta ja tandemhyppymestarikurssista saa joko OoPeelta (olli-pekka.luomajoki@laskuvarjotoimikunta.fi) tai Tomilta (tomi.kallunki@laskuvarjotoimikunta.fi).

Kiinnostaako koutsaaminen?

Onko sinulla intoa valmentaa tuoreempia laskuvarjohyppääjiä? Nyt on mahtava tilaisuus saada opastusta ja työkaluja oman koutsauksen kehittämiseksi.

Laskuvarjotoimikunta järjestää valmennusseminaarin laskuvarjohyppääjille. Maksuton seminaari järjestetään lauantaina 2.4.2022 Föönillä. Seminaari on tarkoitettu erityisesti kokeneemmille hyppääjille, jotka ovat kiinnostuneita valmentamisesta ja haluavat auttaa tuoreita hyppääjiä harrastuksen alkutaipaleella. Seminaarissa keskustellaan yleisellä tasolla valmentamisesta sekä erityisesti laskuvarjourheilua koskevista asioista. Yleisen osion jälkeen jakaudutaan lajikohtaiseen pohdinnan äärelle (fs/free/wingsuit). Seminaarin vetävät Jorma Löfgren, Leena Väistö, Mauri Väistö ja Sami Sucksdorff. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki julkaistaan maaliskuun alussa. Huom! Seminaariin voi liittyä mukaan myös etänä.

Tuulitunnelikoulutusohjelma

Väistöcoaching on työstämässä koulutusohjelman tuulitunnelilentäjille. Koulutusohjelman tarkoituksena on auttaa hyppääjiä ja tunnelilentäjiä omien lentotaitojen systemaattisessa kehittämisessä sekä tarjota tietoa lentämiseen liittyvistä olennaisista aihealueista, kuten:

 • Aerodynamiikka.
 • Fysiikka ja oppiminen.
 • Erilaiset oppimistyylit.
 • Psyyken vaikutus oppimiseen (mm. sisäinen puhe, jännitys, keskittyminen).
 • Tunnelin ulkopuolinen harjoittelu.
 • Tavoitteet ja motivaatio: oman lentopolun luomisen merkitys.

Koulutusohjelmaa rakennetaan vuoden 2022 aikana ja tulee tunnelilentäjien saataville alkuvuodesta 2023.

Kilpailuasiaa

SIL:n maajoukkueurheilijat löytyvät LT:n verkkosivuilta. Mikäli Sinulla/joukkueellasi on halua osallistua EM-/MM-tason kilpailuihin kaudella 2022, otattehan välittömästi yhteyttä Laskuvarjotoimikuntaan (lt@laskuvarjotoimikunta.fi), mikäli et ole niin jo tehnyt. Maajoukkueesta valitaan edustusurheilijat kansainvälisiin arvokilpailuihin.

Laskuvarjotoimikunnan Urheilijatuet 2022 ovat haettavissa. Urheilijat/joukkueet voivat hakea tukea kauden 2022 toimintaan toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla Laskuvarjotoimikunnalle (lt@laskuvarjotoimikunta.fi) 30.4. mennessä. Hakemuksessa on kerrottava kuka/ketkä tukea hakevat, miksi tukea haetaan, miten harjoitellaan, mikä on päätavoitekilpailu ja millaiset arvioidut kulut ovat. Painotus on MM-, EM- ja World Cup -kisaajilla. Jos kilpailu, johon tukea on haettu, perutaan, ei tukeakaan makseta. Tukipäätös tehdään LT:n kokouksessa toukokuussa ja jaettavan tuen maksimimäärä vuonna 2022 on yhteensä 8 000 €.

Lisäksi on haettavissa tukea urheilijoiden kansainvälisiin leireihin, ennätystapahtumiin ja valmennusleireille yhteensä maksimissan 1 000 €. Tämän hakemisen voi yhdistää erotellusti edelliseen hakemukseen tai hakea erikseen.

SM-kilpailukalenteri ja paljon muuta tärkeää asiaa kilpailijoille löytyy Ilmailuliiton Kilpaurheilu-sivuilta.

Vuoden ensimmäiset SM-kisat ovat vuorossa, kun Fööni järjestää yhteistyössä Suomen Ilmailuliitto ry:n kanssa Fööni Open 2022 -tuulitunnelilentämisen Suomenmestaruuskilpailut sekä epäviralliset Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 25.–26.3.2022. Kilpailukutsu sekä säännöt nähtävillä kilpailun virallisilla sivuilla osoitteessa https://xn--fni-snaa.fi/fooni-open-2022/.

Muita laskuvarjolajin SM-kilpailuja kisataan kesällä Vesivehmaalla, Immolassa ja Gryttjomissa Ruotsissa.

Kalustoasiaa

Laskuvarjotoimikunnassa kalustoasioita hoitaa vuonna 2022 Jussi Sistonen ja Tomi Kallunki.

Talven selkä alkaa taittua pikkuhiljaa kohti kevättä ja alkaa olemaan korkea aika huollattaa hyppykalusto kevään ja kesän rientoja varten kuntoon.

Muistetaan edelleen uusia kalustokelpoisuudet ajallaan ja pidetään silmällä laskuvarjotoimikunnan verkkosivua http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/kalusto, josta selviää lupien voimassaolo ja kalustomestariluokka.

Hyvän palautteen saaneita kalustohenkilöiden koulutustilaisuuksia (kalustotapaamisia) jatketaan tänäkin vuonna. Edellinen järjestettiin etäyhteydellä 22.1.2022. Seuraava kalustotapaaminen järjestetään loppuvuodesta 2022 tai alkuvuodesta 2023. LT:n kalustovastaavalle voi laittaa ehdotuksia ohjelman sisällöstä pitkin kautta ja tarkempaa tietoa kalustotapaamisesta pyritään saamaan liikkeelle loppukesästä.

Liiton terveiset

Laskuvarjolisenssit A, B, C tai D uusitaan OMA-SILMARI:ssa: https://oma.ilmailuliitto.fi.

Uuden lisenssin ja kouluttajakelpoisuuksien hakeminen tapahtuu lomakkeella kuten ennenkin: https://www.ilmailuliitto.fi/laji/laskuvarjourheilu/lisenssit-ja-kelpoisuudet.

Liiton jäsenkortti ja lisenssikortti löytyvät edellä mainitusta OMA-SILMARI:sta. Cardun käytöstä on luovuttu.

Yksityiskohtainen ohje lisenssien ja kouluttajakelpoisuuksien uusimiseen ja hakemiseen löytyy täältä.

 

Turvallista kautta 2022!
Laskuvarjotoimikunta